Pesticidengehaltes in het grondwater waren in 2008 hoger dan in 2006. Dat blijkt uit de meetgegevens van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), die halfjaarlijks een pesticidenonderzoek uitvoert op ongeveer 440 grondwatermeetpunten in landbouwgebied. In 2008 was slechts 22 procent van de meetplaatsen vrij van pesticiden. Op meer dan 30 procent van de meetplaatsen werd zelfs een overschrijding van de norm vastgesteld. Het aantal overschrijdingen lag in 2008 bijna 5 procent hoger dan in 2006.

Overschrijdingen op meer dan 30 % van de locaties

Uit de meetgegevens van 2008 blijkt dat het grondwater van slechts 22 procent van de meetplaatsen vrij is van pesticiden of metabolieten. Op meer dan 30 procent van de meetlocaties worden overschrijdingen vastgesteld van de maximaal toelaatbare concentratie op parameterniveau van 0.1 µg per liter (kaderrichtlijn Water, drinkwater). Voor 13 procent van de meetlocaties ligt de overschrijding zelfs boven de parametergroepsnorm van 0.5 µg per liter.

"Gezien de kortetermijn meetreeksen en mogelijke seizoengebonden effecten, is voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van trends," schrijft de VMM. Toch steeg het aantal vastgestelde overschrijdingen sinds 2006 met bijna 5 procent. Ook het aantal meetplaatsen waar geen pesticidenresten worden gemeten, verminderde met ruim 12 procent. Vooral bentazon wordt aangetroffen, gevolgd door de metaboliet desethylatrazine en het pesticide (s)-metolachloor. Bentazon en het moederproduct atrazine werden ondertussen grotendeels van de markt gehaald, zodat de VMM verwacht dat op lange termijn het aantal detecties wellicht zal verminderen.

Ambitieus actieplan noodzakelijk

Deze cijfers tonen aan dat het pesticidengebruik in de Vlaamse landbouw een ernstig probleem vormt, met gevoelig impact op ons leefmilieu. Een doeltreffende omzetting van de nieuwe Europese Richtlijn die een duurzaam gebruik van pesticiden moet stimuleren, is daartoe een belangrijke stap. De meetresultaten van VMM tonen eens te meer aan dat een ambitieus actieplan met strikte maatregelen voor België en Vlaanderen absoluut noodzakelijk is.  

Bronnen: VMM, BBL